Energia solar a Navata (Alt Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Sense perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immoblesdel municipi, s ́estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l ́Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents d’aquest article.2.

En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.5.En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner