Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:  

  1. Programa d’incentius 1: Realització d’installacions d’energies renovables tèrmiques en els sectors industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de l’economia, incloent el sector residencial. 
  2. Programa d’incentius 2: Realització d’installacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

Destinataris últims dels ajuts

L'article 1 de l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 defineix empresa com tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica. En particular, es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat artesanal o altres activitats a títol individual o familiar, així com les societats de persones i associacions que exerceixin una activitat econòmica de manera regular.

A efectes de poder determinar la mida d'empresa, es considerarà la definició aportada article 2 de l'annex de la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (2003/361/CE) o annex I de Reglament (UE) 651/2014, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

Per al Programa d'incentius 2, l'import que cal atorgar a la instal·lació de producció d'energia renovable tèrmica serà de 70 punts percentuals sobre el cost subvencionable per a totes les actuacions subvencionables.

2.º Ajut addicional

Quan les actuacions es duguin a terme a municipis de repte demogràfic, el percentatge d’ajuda aplicable sobre el cost subvencionable s’incrementarà en 5 punts percentuals. A efectes d'aquest Reial decret, s'entén per municipis de repte demogràfic els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants on totes les entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Per determinar si un municipi té consideració de municipi de repte demogràfic, l'IDAE disposa a la seva seu electrònica del llistat dels municipis que es poden acollir a ajuda addicional. Aquest llistat tindrà caràcter informatiu i estarà supeditat a les publicacions oficials corresponents a l'Atles Estadístic de les Àrees Urbanes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ia les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal regulada conforme al Reial Decret 1147/ 2020, del 15 de desembre.

 

Pots trobar tota la informació sobre l'ajut fent clic aquí.