Com comprar energia elèctrica 100% renovable?

Contractació d'energia elèctrica

Les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, aprovades pel Govern de la Generalitat el passat mes de gener de 2017, dissenyen el camí cap a un nou país on les energies renovables esdevinguin el 100% del consum energètic en l’horitzó del 2050, tot prioritzant un model distribuït on l’energia es generi i es consumeixi, en bona part, dins el propi territori català. Aquest és un objectiu molt ambiciós que requerirà transformacions profundes en el model territorial i sociocultural de Catalunya per tal d’avançar cap a la necessària captació i aprofitament elèctric de recursos naturals autòctons com són el vent, la radiació solar, l’aigua, la biomassa i la geotèrmia allà on se’n disposi. L’energia de Km 0 i de Km 100 ha de deixar de ser una opció per a ser una realitat. L’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels consumidors afavorirà, a la llarga, l’aparició de noves plantes de generació elèctrica d’origen renovable. Per la seva part, les administracions i grans empreses corporatives poden impulsar noves instal·lacions renovables de Km zero o Km 100 mitjançant els contractes de compra garantida a llarg termini que garanteixin la viabilitat de nous projectes renovables distribuïts i implantats a Catalunya
Quins recursos naturals són aprofitats per generar electricitat?
La generació elèctrica de l’Estat espanyol està composada per un mix de generació que depèn en cada moment de la disponibilitat de radiació solar, vent i aigua pel que fa a recursos energètics renovables i autòctons, i de la generació nuclear pel que fa a recursos energètics radioactius. L’energia nuclear és la que entra de forma prioritària en el mercat elèctric per la seva poca flexibilitat; els recursos renovables entren en segona preferència fins a cobrir la demanda dels ciutadans i les empreses. El gas natural i el carbó són els que, sovint i tret d’algunes excepcions difícils d’entendre, marquen el preu més car i intervenen quan la resta de recursos energètics no aporten prou capacitat al sistema. L’electricitat generada amb energies renovables a nivell estatal al 2016 va representar un 39,8% del total d’electricitat generada (font CNMC, informe del sistema de garantia d’origen 2016). Pel que fa a Catalunya, l’electricitat generada amb energies renovables es va situar per sota del 18% atès el baix percentatge que aquestes suposen enfront de la nuclear que va tenir un pes, molt més elevat, del 55%.
Totes les comercialitzadores poden garantir l'energia elèctrica amb origen 100% de fonts renovables?
Per als consumidors domèstics hi ha dues alternatives per a la compra d’electricitat: el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i el mercat lliure. El PVPC és una tarifa “regulada” per subministraments de menys de 10 KW de potència contractada. Les comercialitzadores del PVPC s’anomenen comercialitzadores de referència. Les comercialitzadores de referència tenen assignat un percentatge d’energia renovable per defecte, resultat de repartir l’energia renovable que no ha estat adquirida per les comercialitzadores que ofereixen energies renovables al 100% als seus clients. L’any 2016 aquest percentatge ha estat del 12,7%, molt per sota de la mitjana estatal del 38,9%. En quant a l'emissió de CO2 (gas d’efecte hivernacle), aquestes comercialitzadores emeten 0,36 kg de CO2 per kWh que correspon a una lletra F d’emissions de CO2, per sobre de la mitja de generació nacional de 0,30 kg de CO2 per kWh que correspon a una lletra D. D’altra banda, cal també tenir en compte les emissions i residus radioactius associats a la generació nuclear així com les emissions de contaminants locals com els NOx pel que fa al gas natural, i els òxids de sofre, de nitrògen i el material particulat contaminant pel que fa al carbó. Respecte les comercialitzadores que operen al lliure mercat, algunes d’elles proporcionen a tots els seus clients energia renovable dins de la seva oferta bàsica i sense cap increment de cost. Altres comercialitzadores, la majoria, disposen en les seves ofertes d’una opció de l’electricitat d’origen renovable. Les comercialitzadores d’energia renovable subministren Kwh que no generen CO2 (lletra A d’emissions de CO2) i tampoc emeten contaminació atmosfèrica local, ni emissions, ni residus radioactius.
Com es pot comprar electricitat amb origen 100 % renovable?
Els consumidors amb la tarifa PVPC no tenen l’opció de comprar electricitat d’origen renovable. Per això, en aquest cas és necessari contractar la compra d’electricitat a una comercialitzadora del mercat lliure. Hi ha comercialitzadores que en la seva oferta inclouen per defecte el subministrament d’energia renovable, és a dir que subministren electricitat d’origen renovable sense que el consumidor ho sol·liciti explícitament. D’altres comercialitzadores però, ho ofereixen com a una opció a l’hora de contractar el servei. Si es vol aquesta modalitat, s’ha de demanar explícitament. Al segúent Pdf es poden trobar recollides les comercialitzadores amb més volum de captació de clients a Catalunya durant el 2015, ordenades segons el percentatge d’energia renovable comercialitzada (Dades 2017). També s'hi inclouen les 5 distribuïdores amb més volum de clients a Catalunya. Sistema de certificats de garantia d’origen El sistema de certificats de garantia d’origen d’energia renovable es basa en la normativa estatal que garanteix la traçabilitat i la seguretat en l’assignació de l’energia renovable, tant en la part de reserva de generació renovable com en l’assignació única i unívoca al consumidor. Amb aquest sistema s’assigna l’energia renovable al contracte de consum. La comercialitzadora que subministra l’energia elèctrica ha de disposar de l’energia renovable suficient per als consums que hagi de subministrar amb energia renovable i fer l’assignació individual a cada punt de consum. Els consumidors que contractin l’electricitat de fonts renovables poden consultar i verificar que l’energia consumida ha estat generada amb fonts renovables a través de la pàgina web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia introduint el número CUPS que apareix a la seva factura.
Quin és el preu de l'electricitat d'origen renovable?
L’impacte sobre el preu de l’energia que pot significar la garantia d’origen renovable, en la majoria dels casos, no és significatiu. Moltes comercialitzadores participen en projectes d’implantació d’energies renovables que els permet oferir energia renovable als seus consumidors gairebé sense cost. Per altra banda, hi ha un gran nombre d’instal·lacions d’energies renovables existents que arriben a acords amb les comercialitzadores d’energia per proporcionar les garanties d’origen renovable a molt baix cost. En qualsevol cas, es recomana que el consumidor compari els preus i els serveis que ofereix cada comercialitzadora. A aquest efecte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) disposa d’un comparador de preus de l’electricitat que posa a disposició dels ciutadans. Aquest comparador permet identificar i ordenar les ofertes d’electricitat en funció del seu origen renovable. Per exemple, amb dades de gener del 2017, per a un consumidor tipus amb 3,3 kW de potencia contractada i 3.000 kWh/any d’energia consumida, les 15 ofertes més econòmiques tenen una diferència de cost inferior al 5% i es mouen entre els 605 €/any i els 633 €/any. En aquesta comparació, 8 d’aquestes 15 ofertes més econòmiques incorporen a la seva oferta l'electricitat d’origen renovable.
Internalitzar els costos socials i ambientals de l'energia elèctrica
Les energies fòssils i l’urani generen uns costos a la societat que no es veuen reflectits en el rebut elèctric com són els riscos a la pròpia tecnologia nuclear i els residus que aquesta genera o els costos associats al canvi climàtic i a la contaminació atmosfèrica. Aquests costos, malauradament, els acabem trobant sota el que es coneix com a externalitats que paguem tots els ciutadans amb polítiques de salut pública i socials. Internalitzar aquests costos hauria de formar part de les polítiques de transició energètica impulsant i promovent de forma decidida, tant des de les administracions locals i autonòmiques com des de l’acció individual dels ciutadans i empreses, un nou model energètic. Per a fer-ho, podem incidir en el mercat de dues formes, com a compradors d’energia 100% renovable a plantes ja existents o bé, promovent noves instal·lacions renovables.
L'autoconsum fotovoltaic i les comunitats solars
Els ciutadans poden ajudar a incrementar la potència renovable a Catalunya i a reduir el seu rebut elèctric amb sistemes d’autoconsum fotovoltaic. Els mòduls solars han reduït el seu cost de 8 € per Watt de potència instal·lada al 2008, a 1 € per Watt de potència instal·lada al 2017. Aquesta davallada extraordinària coincideix amb l’inici de la comercialització a Catalunya de les bateries estacionàries residencials amb la tecnologia ió liti, que permet millorar molt l’eficiència del sistema al garantir que l’energia generada durant el dia es pot utilitzar per la nit i alhora. Amb l’increment d’instal·lacions solars i bateries arreu de Catalunya, es pot garantir a mig termini suficient capacitat d’energia distribuïda que permeti que les comunitats solars també siguin una realitat al nostre país com ja ho són avui a Alemanya, Austràlia o a l’estat de Califòrnia.
La compra garantida a llarg termini d'energia renovable (Power Purchase Agreement)
Les administracions i les grans corporacions empresarials poden afavorir la promoció de noves plantes de generació solars o eòliques en territori català mitjançant la compra garantida d’energia a llarg termini i produïda dins del Km 100. En aquest sentit, a nivell internacional cada vegada són més freqüents els contractes bilaterals a llarg termini, de durada d'entre 15 a 25 anys, entre el productor d’un nou parc fotovoltaic o eòlic que es construeix a “mida” del consumidor i aquest mateix que garanteix la compra de l’energia per un període determinat i llarg, eliminant així els riscos de la volatilitat del pool elèctric i de la inseguretat jurídica de la que l’estat Espanyol ostenta el primer lloc mundial de denúncies en tribunals internacionals. Aquest tipus de projectes són susceptibles de poder ser finançats, totalment o en part, a través de fórmules de crowdfunding o altres sistemes privat-ciutadà-públic. El model PPA (Power Purchase Agreement) està esdevenint el més emprat per corporacions i empreses referents en el compromís per la sostenibilitat -que van més enllà de la compra d’energia verda- que, com s’ha explicat en els punts anteriors, no implica la construcció de nova capacitat renovable. També és un model que estan introduint grans ciutats que aposten per la sostenibilitat energètica i on la manca de territori i sostres per cobrir les seves demandes energètiques amb fonts renovables, les fan cercar i promoure nous projectes de compra bilateral a llarg termini en altres indrets dins de la mateixa regió.
Font: Gencat.

Les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, aprovades pel Govern de la Generalitat el passat mes de gener de 2017, dissenyen el camí cap a un nou país on les energies renovables esdevinguin el 100% del consum energètic en l’horitzó del 2050, tot prioritzant un model distribuït on l’energia es generi i es consumeixi, en bona part, dins el propi territori català.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner