Energia Solar Fotovoltaica a Gualta (Baix Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI)

Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 de la quota íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol durant els cinc períodes impositius posteriors a la instal·lació, d’acord amb les condicions següents:
• Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
• Que els col·lectors estiguin homologats per l’administració competent.
• Que l’habitatge no estigui en supòsit de fora d’ordenació, volum disconforme o es trobi situat en zona no legalitzada.
• Que s’hagi obtingut i abonat la llicència d’obres per la instal·lació del sistema.
• La bonificació s’haurà de sol·licitar per l’interessat abans del 31 de desembre de l’exercici anterior i juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar el certificat d’homologació de la instal·lació, localització i fotografies d’aquesta i certificat que acrediti que la instal·lació està en funcionament.
• La suma de la bonificació aplicada durant els cinc períodes impositius serà de, com a màxim, l’import del cost de la instal·lació (material i instal·lació) del sistema per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, per la qual cosa, juntament amb la sol·licitud, s’haurà de presentar la factura que en justifiqui el cost.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

S’atorgarà una bonificació del 90% de la quota de l’impost per la instal·lació en habitatges familiars de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol sempre que aquestes no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner