Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas

Ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas

Nueva línea de ayudas para la compra de vehículos eléctricos

Esta ayuda está dirigida a incentivar la compra de vehículos alternativos, instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el fomento de sistemas de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas de movilidad urbana sostenible, implantadas tanto por empresas como por Ayuntamientos como escenario de nuevas exigencias derivadas del periodo post Covid 19.

Ajut per a la compra de vehicles alternatius

Actuació 1: Adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer, o arrendament per renting, de vehicles d'energies alternatives. En el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1 i N1, es podrà incrementar l'import d'ajuda per a l'adquisició de el vehicle, si el destinatari últim de la mateixa, acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, sent el seu titular en el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit, sempre que sengles vehicles reuneixin els requisits que en aquest reial decret es detallen. Seran elegibles vehicles M1 i N1 "demo" elèctrics i de pila de combustible amb fins a 9 mesos d'antiguitat.

Quantia de l'ajut

Varien segons motorització i categoria de vehicle. Des dels de 600 euros per a quadricicles lleugers elèctrics fins als 15.000 euros per a la compra de camions i autobusos elèctrics. Els ajuts per a la compra de turismes elèctrics poden arribar, depenent de el tipus de beneficiari, fins als 5.500 € amb desballestament i fins als 6.000 €, igualment amb desballestament, en el cas de vehicles comercials de fins a 3.500 kg.

En paral·lel i en el cas d'adquisició de vehicles de categories M1 i N1, s'exigeix ​​als fabricants o punts de venda un descompte mínim de mil euros en la factura.

En paral·lel i en el cas d'adquisició de vehicles de categories M1 i N1, s'exigeix ​​als fabricants o punts de venda un descompte mínim de mil euros en la factura.

Per als casos d'adquisició de turismes per destinataris últims que siguin persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapti per a la seva conducció, sempre que l'adaptació consti a la fitxa tècnica de el vehicle adquirit s'incrementarà la quantia de l'ajuda en un import de 750 euros. Aquest increment també s'aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapti per a la seva conducció.

Només seran subvencionables les actuacions la inversió s'hagi fet amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, excepte per a les adquisicions de vehicles per persones físiques sense activitat comercial, en aquest cas el període d'elegibilitat serà des del dia següent a la publicació de l'reial decret de Bases reguladores.

Destinataris últims dels ajuts

Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, entitats locals i sector públic institucional.

Règim de concessió

Aquests ajuts es concediran de forma directa, d'acord amb els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i a el capítol III de l'títol I de el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

A més, han de complir aquells requisits que la normativa de les pròpies comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla s'estableixin, segons el territori en el qual s'apliquin.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d'ajuda es podran cursar a partir d'el moment en què les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ho indiquin a les respectives convocatòries, en la forma que en elles s'estableixi, segons el que estableix aquest Reial decret, fins a la conclusió seva vigència, la qual cosa succeirà transcorregut un any, a partir de la data de publicació de l'extracte de les corresponents convocatòries en el diari oficial corresponent.

Les convocatòries anteriorment esmentades, s'efectuaran en un termini de tres mesos, comptats des de l'entrada en vigor del real decret de les ajudes.

Tota la informació sobre la convocatòria clic aquí.

També pots consultar la taula d'ajuts simplificada clic aquíi la relació de vehicles subvencionables clic aquí.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner