Nota: L'Ajuntament de Bescanó ens comunica en data 24/07/2020 que aquestes ajudes seran modificats i donaran major valor afegit. Us mantindrem informats quan els nous ajuts siguin publicats.

BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES OBRES/INSTAL.LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.

Article 1.- Objecte:
L’objecte de la present Ordenança és establir les subvencions que permetin la incentivació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles.

Article 2.- Normes per l’atorgament de les subvencions:
1. Gaudiran d´una subvenció anual de la quota líquida de l´Impost de bénsimmobles, els immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents d’aquest article, entenent les definicions següents:
a. Instal·lació d’autoconsum:
i. Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
ii. Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.
b. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: La potència màxima de l´inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.
2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’ apartat 2.a.i), la subvenció serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.
3. Amb caràcter general, la subvenció serà del 50% sobre la quota líquida.
4. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la subvenció serà del 5% sobre la quota líquida per cadascun dels habitatges vinculats.
5. En qualsevol cas, la subvenció màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota líquida.
6. Aquesta subvenció s’aplicarà durant un màxim de 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Caldrà renovar la sol·licitud de subvenció any a any una vegada meritat l’import de la quota líquida de l’impost.
7. Per tenir dret a aquesta subvenció, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud degudament omplerta segons el model d’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s´escau pel seu representat legal, davant de l’Ajuntament.
8. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya i en funcionament. Transcorregut el primer any caldrà adjuntar copia del rebut de subministrament amb la companyia o declaració jurada de no connexió si és al cas.

Article 3.- Consignació pressupostària:
El Ple consignarà una quantitat anual en el seu pressupost per atendre les actuacions subvencionables.
En el supòsit que l´import subvencionable excedeixi l´import de la consignació pressupostària (a nivell de vinculació jurídica) es procedirà a la corresponent modificació de crèdits en el pressupost vigent.

Article 4.- Obligacions fiscals i incompatibilitats:
Els beneficiaris de les subvencions hauran de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament i amb altres Ens públics que les lleis estableixin.
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d´altres administracions públiques.

Article 5.- Òrgan competent:
Per la concessió i gestió d’aquestes subvencions l’òrgan competent serà la Junta de Govern Local, previ informe de la Secretària-Interventora i del Tècnic d’urbanisme.

Article 6.-
La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i l’acceptació d’aquesta ordenança.

Article 7.-
Si en un termini de dos mesos des de la sol·licitud no hi ha hagut resolució expressa, s’entendrà que es desestima l’atorgament de la subvenció demanada.

Disposició final Aquestes bases de subvencions entraran en vigor a partir de la seva aprovació definitiva i preceptiva publicació al BOP de Girona.
Descarrega aquí l'Edicte de l'Ajuntament de Bescanó.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner