PERMISOS NECESSARIS PER INSTAL·LAR PANELLS SOLARS
Com ja sabem tots, les instal·lacions de panells solars són instal·lacions d’electricitat de baixa tensió que només la poden realitzar empreses instal·ladores qualificades i certificades. És una qüestió de professionalitat i especialment, de seguretat per a la teva llar. Només contractant professionals certificats pots estar segur d’estar a les millors mans, amb la confiança que tot estarà com ha d’estar. Primerament, la instal·lació en sí però també a nivell administratiu. Però coneixes tots els permisos que necessites per tenir la teva instal·lació solar en ordre?

Avui ens centrarem en els permisos necessaris per a una instal·lació fotovoltaica de menys de 10 kW sobre sòl urbà, és a dir, la major part de les instal·lacions d’autoconsum solar per a particulars existents.

Quin són els tràmits i permisos necessaris per poder instal·lar plaques solars?


Si vols evitar-te problemes de cares a futur, és important tenir en compte els tràmits que s’han de realitzar tant abans com després d’instal·lar panells solars a casa.

Tràmits a realitzar abans d’instal·lar panells solars


És important que, abans que vinguin el tècnics a casa teva a fer la instal·lació, hi hagi enllestida la següent documentació:

- Memòria tècnica de la instal·lació fotovoltaica. És un document que aporta l’empresa instal·ladora i cal que estigui signada per un tècnic competent. És la descripció tècnica de la instal·lació a realitzar: inclou la ubicació, els càlculs, els plànols, la descripció dels materials, etc. que tindrà la teva instal·lació. És important assegurar-se que el document estigui signat per un tècnic col·legiat competent. A Nucli Solar disposem d’un departament intern d’enginyeria que signarà aquest document i que validarà que tot és com ha de ser i que garantirà les primeres qualitats dels materials emprats.

- Permisos municipals. Aquests depenen de la normativa de cada municipi:

o Sol·licitud de llicència d’obra a l’ajuntament. Consisteix en sol·licitar permís a l’ajuntament via instància que farem una instal·lació fotovoltaica per autoconsum al nostre domicili. Cal esperar la resposta afirmativa de l’entitat per evitar possibles penalitzacions, tot i que l’espera s’allarga habitualment entre un mes, mes i mig. En alguns ajuntaments hi ha prou amb una declaració responsable o comunicació prèvia.

Els permisos municipals per instal·lar plaques solars solen tenir unes taxes associades, com l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres). Molts ajuntaments bonifiques aquest impost per a instal·lacions d’autoconsum fins a un 95 %. Recorda que a Nucli Solar sempre t’informarem sobre els ajuts i bonificacions als que et pots acollir.

Tràmits a realitzar després de instal·lar panells solars


Un cop realitzada la instal·lació, és important seguir amb la tramitació, especialment per legalitzar-la davant l’organisme competent. Així podràs demanar a la teva comercialitzadora la compensació d’excedents.

- Declaració responsable per a la posada en servei d’una instal·lació elèctrica de baixa tensió. És un document que firma el client on declara de forma responsable una sèrie de condicionants com per exemple que disposa de la memòria de la instal·lació i del certificat de baixa tensió, documents que li haurà donat l’instal·lador. Una vegada entregat es donarà un número que identifica la instal·lació i que s’anomena RITSIC. Cal pagar una taxa.

- Petició del número CAU. L’empresa distribuïdora d’electricitat del punt de subministrament on anirà connectada la instal·lació fotovoltaica ha d’assignar un número CAU. Aquest tràmit el farà l’empresa que realitzi la instal·lació.

- Sol·licitud d'autorització d'explotació definitiva d'una fotovoltaica d'autoconsum compensació de fins a 15 kW en sòl urbanitzat. Aquest és un tràmit que també ha de realitzar l’empresa instal·ladora. Al tràmit cal adjuntar una sèrie de documents sobre la instal·lació, principalment la memòria tècnica i el RITSIC. També és d’obligatori compliment i necessari per poder legalitzar la teva instal·lació. En aquest tràmit s’assigna el número RAC.

- Petició a la comercialitzadora per a la compensació d’excedents (en cas de ser necessari). En aquest darrer cas, és un tràmit que ha de realitzar el client. Si vols que la teva comercialitzadora et compensi per l’excedent que produeixi la teva instal·lació, necessitaràs un nou contracte amb la teva comercialitzadora, és a dir, amb l’empresa que et factura la llum cada mes. Per fer-ho efectiu, et demanaran el número de RITSIC, el número de RAC i el Certificat d’Instal·lació Elèctrica (CIE) que el teu instal·lador ja et deu haver proporcionat gràcies a les tramitacions de les que ja hem parlat. Et recordem que totes les comercialitzadores estan obligades per llei a oferir-te aquest tipus de contracte i que no té perquè modificar el preu al que compres l’energia.

En cas de tenir una instal·lació d’autoconsum sense excedents, aquest tràmit no serà necessari.

Com pots observar, molts d’aquests tràmits són d’obligat compliment i és important realitzar-los per evitar futurs problemes. Pregunta sempre al teu instal·lador si està qualificat, si compta amb l’equip necessari per realitzar aquesta tramitació i si el preu final de la teva instal·lació contempla tota aquesta tramitació. És important saber que et trobes en mans de professionals.

Aprofitem per recordar-te que totes les nostres instal·lacions estan degudament legalitzades i que tots els nostres pressupostos ja contemplen tota aquesta tramitació (exceptuant l’ICIO que varia en funció de cada ajuntament). Si necessites realitzar una instal·lació solar fotovoltaica i vols comptar amb professionals, compta amb Nucli Solar.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner