MOVES III – Ajuts per a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives

MOVES III Nova línia d'ajuts per a la compra de vehicles elèctrics

MOVES III | Aquest ajut es dirigeix ​​a incentivar la mobilitat elèctrica i particularment, la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.

Objecte de l'ajut

A continuació podreu trobar un resum de la informació més rellevant de les bases reguladores per a cada una de les actuacions subvencionables:

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

Actuació 1:Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll i de pila d’hidrogen


Els vehicles objecte de subvenció són els M1,N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e. Tots els vehicles han de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES 3.

El programa MOVES 3 no inclou vehicles híbrids que no disposin d’un endoll per connectar a la xarxa elèctrica, ni vehicles de gas (GLP, GNC, GNL).

Els vehicles es poden adquirir mitjançant adquisició directa o per operacions de finançament de lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya.

En cas de vehicles demostració, han de tenir un màxim de 9 mesos des de la primera matriculació i la primera de les dues dates: la data de la sol·licitud d’ajut o la data de la factura.

Els imports van des dels 1.100€ per a un quadricicle lleuger, 7.000 € per a furgonetes de la categoria N1 i per a vehicles de la categoria M1 un import màxim de 4.500 €.

Si es desballesta un vehicles M1, N1 i L els ajuts s’incrementen fins a 1.300€ per a quadricicles lleugers, 9.000€ per a furgonetes (N1) i per a vehicles tipus turisme M1 l’ajut pot arribar als 7.000€.

S’incrementa la intensitat de l’ajut en cas de desballestar un vehicle antic.

- Cal que el vehicle a desballestar estigui a nom del beneficiari els darrers 12 mesos segons el registre de la DGT. També que estigui matriculat a Espanya, tingui un mínim de 7 anys d’antiguitat des d’una de les següents dates: la data de la factura de compra-venta o la data del registre de sol·licitud.
- Els vehicles a desballestar compleixen els requisits en funció de les característiques del vehicle nou:
- Si s’adquireix un vehicle M1 o N1: es pot desballestar un vehicle de categoria N1 o M1 indistintament
- Si s’adquireix un vehicle tipus L: es pot desballestar un vehicle de categoria N1, M1 o L

La quantia de l'ajut també s’incrementarà en un 10% sempre que siguin:

Vehicles turisme (M1):
- Destinataris últims que siguin persones físiques amb discapacitat amb mobilitat reduïda i vehicle que s'adapti per a la conducció. Ha de constar en la fitxa tècnica de el vehicle adquirit
- Ús de taxi. Ha de constar en el permís de circulació, al camp D4 PUBL-Taxi, codi A04
- Serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC). Ha de constar, en el permís de circulació, al camp D4, «lloguer amb conductor (ACC)»
- Vehicles furgonetes (N1) per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda que adaptin el vehicle per a la seva conducció
- Habitants de municipis de menys de 5.000 habitants, que acreditin el seu empadronament i el mantinguin durant al menys 2 anys des de la data de registre de la sol·licitud

Els ajuts addicionals del 10% indicades en els paràgrafs anteriors no són acumulables entre si.

Limitacions de preu de venda d’un màxim de 45.000€ (sense IVA) pels vehicles elèctrics (M1) i de 10.000€ per a les motocicletes.

En cas de persones físiques límit d’1 vehicle en tota la convocatòria i en el cas d’empreses i administracions públiques de 50 vehicles per any. En el cas d’autònoms la limitació està regulad a pel Reglament de “minimis”. En el cas de vehicles de demostració, un màxim de 30 per concessionari o punt de venda.

La factura, per a vehicles M1 i N1 ha d’incorporar obligatòriament un descompte de 1.000€ realitzada pel concessionari abans de l’aplicació de l’IVA

Consideracions en cas d’adquirir motocicletes (L3e, L4e, L5e) i quadricicles (L6e i L7e):

- Aquestes han de tenir una velocitat de disseny superior a 45 km/h, una potència nominal elèctrica igual o superior a 3 kW i una autonomia mínima de 70 km.
- Els quadricicles (L7e) han de tenir una massa en buit (sense bateries) igual o inferior a 400kg (550kg si és per transport mercaderies) i potència inferior o igual a 15 kW.

Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics


Són elegibles les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directe. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7kW) a ultraràpida (>100kW).

Import màxim d’ajut per beneficiari de 2,5 M€ i de 800.000 € per expedient. En el cas de particulars, el límit màxim que es podrà rebre per expedient i convocatòria pel que fa a la recàrrega vinculada serà de 5.000 €.

- Ajut del 70% per les persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques. En municipis de menys de 5.000 habitants aquest percentatge serà del 80%. No cal que el beneficiari hi estigui empadronat.
- Per a empreses els ajuts tindran una forquilla del 30% al 60% en funció de si és petita, mitjana o gran empresa, la potència de la infraestructura i el nombre d'habitants del municipi on s’instal·li la infraestructura.

Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3.

Per als aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal a més de la infraestructura i les instal·lacions comunes també serà subvencionable la dotació de telecomunicacions 3G,4G o similar que en permetin garantir la carrega intel·ligent així com els sistemes de gestió de la recàrrega.

La infraestructura de recàrrega haurà de garantir que compleix tots els requisits tècnics, REBT, Instruccions tècnics, sistemes de seguretat, protocols i sistemes de comunicacions especificats en l’annex I del RD 266/2021

Aspectes generals a tenir en compte tant per adquisició de vehicles com per infraestructura de recàrrega:
- La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han de ser posteriors a la data de presentació de la sol·licitud en cas de tractar-se d’empreses.
- La data de les factures i tots els pagaments inclosos paga i senyal han de ser posteriors a la data del 10 d’abril de 2021 en el cas de persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris, administracions locals i les inversions directes que realitzi la Generalitat de Catalunya.
- L’adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de qualsevol tipus d’infraestructura de recàrrega realitzada per persones físiques sense activitat professional, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques que hagin estat formalitzades a partir del 10 d’abril de 2021, es consideren actuacions subvencionables, sempre que compleixin els requisits especificats en el reial decret 266/2021 i en la convocatòria que es publicarà al DOGC en el cas de Catalunya. Un cop s’obri la convocatòria i el tràmit de sol·licitud hauran de fer el tràmit com la resta de beneficiaris.

Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

- Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
- Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
- Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
- Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
- Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40 / 2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.

Termini de sol·licitud:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de desembre de 2023

Termini d’execució

12 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut.

Totes les sol·licituds seran telemàtiques i s’hauran de presentar mitjançant signatura digital. Segon el tipus de beneficiari s’utilitzarà un canal o un altre segons està recollit en la convocatòria.

Tramitació

Totes les sol·licituds seran telemàtiques i s’hauran de presentar mitjançant signatura digital. Segon el tipus de beneficiari s’utilitzarà un canal o un altre segons està recollit en la convocatòria.

Per accedir a tota la informació sobre el tràmit, cal que cliqueu aquí: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/index.htm
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner