IDAE: Programa d'ajuts per actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Concessió de subvencions del programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. (regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril).

Aquests ajuts estan regulats per l'IDAE i a Catalunya l'Institut Català d'Energia, n'és l'òrgan gestor. Es podran sol·licitar a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria corresponent al DOGC, a través d'aquesta pàgina web. AVISOS IMPORTANTS: Aquests ajuts entraran en vigor a l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC (3/12/2019). Els treballs preparatoris per a l’actuació, com per exemple projectes, memòries tècniques o certificats, poden ser costos elegibles només quan estiguin fets després de la data de la convocatòria (no confondre amb la data de publicació de les bases reguladores). L’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels consumidors afavorirà, a la llarga, l’aparició de noves plantes de generació elèctrica d’origen renovable. Per la seva part, les administracions i grans empreses corporatives poden impulsar noves instal·lacions renovables de Km zero o Km 100 mitjançant els contractes de compra garantida a llarg termini que garanteixin la viabilitat de nous projectes renovables distribuïts i implantats a Catalunya.
Objecte
L'objecte d'aquest programa d'ajuts és incentivar i promoure la realització d'actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica, contribuint a assolir amb això els objectius de reducció del consum d'energia final que fixa la Directiva 2012/27/UE.
Beneficiaris
Les pimes o grans empreses del sector industrial amb CNAE 2009 del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39. També són beneficiàries les Empreses de Serveis Energètics (ESE) que actuen en funció d'un contracte de serveis energètics amb alguna de les empreses indicades anteriorment. El contracte s'acreditarà d'acord amb el què disposa l'annex III del RD 263/2019. L’ajut repercutirà en tot cas a l'empresa on s'executi el projecte.
Termini de sol·licitud i resolució de la Sol·licitud
Termini de sol·licitud: des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins el 31/12/2020, o fins que s’esgoti el fons dels ajuts. Termini per a la resolució de la sol·licitud: des de la data de sol·licitud fins als 6 mesos següents. Si en aquest període no es rep resposta, la sol·licitud es considera desestimada.
Termini d’execució i justificació
Termini d’execució: 24 mesos des de la data de notificació de la Resolució d’atorgament de l’ajut. La notificació de la resolució per part de l’administració es pot allargar fins a 6 mesos a comptar des de la sol·licitud. Termini de justificació: 3 mesos des de la finalització del termini màxim d’execució.
Tramitació
El procediment per a la tramesa telemàtica de la sol·licitud i documentació que ha d'acompanyar a la mateixa es farà per http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
Inversions elegibles
Les actuacions elegibles susceptibles de rebre ajuda s’han d’ajustar en una o varies de les tipologies següents: Tipologia 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials. Han de complir amb la proporció econòmico-energètica màxim admissible de 14.379 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). Un tep equival a 11.630 kWh. És a dir, que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,2 € per kWh d’estalvi. L'IVA no és elegible inversió elegible (€) ----------------------------------------- < 14.379 € estalvi energia final (tep) En els casos d’increment de producció, l’estalvi d’energia final es calcula com la diferència dels consums específics abans i després de l’actuació multiplicat per la producció inicial. Tipologia 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials Han de complir dos requisits: a. El rati econòmicoenergètic màxim admissible serà de 14.501 euros (inversió elegible / tep (estalvi d’energia final en un any). Un tep equival a 11.630 kWh. És a dir que la inversió elegible no pot superar aproximadament l’1,25 € per kWh d’estalvi. L'IVA no és elegible inversió elegible (€) ----------------------------------------- < 14.501 € estalvi energia final (tep) b. Complir amb la norma ISO 50.001 o bé aquella que la substitueixi. Les actuacions (tipologies 1 i 2) hauran de complir amb la normativa vigent que els sigui d’aplicació, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives, si s’escau. També caldrà complir amb la legislació que les afecti per al càlcul i el desenvolupament de les millores d’eficiència energètica. Si no existeix normativa o legislació aplicable, s’emprarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d’estalvi i eficiència energètica.

Concessió de subvencions del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial. (regulat per les bases publicades al Real Decret 263/2019, de 12 d’abril).

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner