Crèdits al 2% d'interès per a finançar obres de rehabilitació
La Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), ha obert la convocatòria perquè les comunitats de propietaris puguin accedir a una nova línia de crèdit per finançar les inversions en rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris.

L’acord establert el 2019 entre l’ICF i l’AHC suposa un canvi important en l’accés al finançament de les inversions que realitzen les comunitats i omple un buit llargament reivindicat per tot el sector, ja que, per primer cop, les comunitats de propietaris que necessitin fer obres tinguin accés a un finançament en condicions preferents que els permetrà cobrir l’import total de la inversió.

Amb aquesta línia de crèdit, la comunitat disposa dels diners abans d’iniciar les obres i és la comunitat qui respon del crèdit, ja que cada propietari és responsable només per la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’ICF.

Obres de major abast, com les d’eficiència energètica

Amb aquest tipus de préstec, es permet afrontar obres de major abast i cost amb facilitat. Permet fer rehabilitacions importants ja que les comunitats compten amb els diners necessaris al moment, a retornar en 15 anys, i amb un interès molt baix, que en la majoria de casos es tradueix en quotes mensuals petites i assumibles pels veïns.

Actuacions com la millora de l’eficiència energètica dels habitatges, que sovint és una inversió significativa, es podran assumir i, amb l’estalvi de consum mensual d’energia que genera l’obra de millora, es pot arribar a pagar una part molt significativa de la quota mensual del préstec. A banda de l’estalvi energètic que suposen aquestes obres de millora, també aporten un major confort a les llars i les revaloren significativament.

Per poder accedir a aquests préstecs, les comunitats de propietaris han de ser solvents, ja que han d’acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5%, i només excepcionalment, es podran valorar operacions per a comunitats de propietaris amb morositat de fins al 8%.

L’import mínim del préstec, i del pressupost de les obres de rehabilitació, ha de ser igual o superior als 30.000 euros pel conjunt de la comunitat de propietaris, i no pot sobrepassar el màxim de 20.000 euros per habitatge.

Les sol·licituds de préstec s'han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web de l'ICF (www.icf.cat).

100 milions d’euros per rehabilitar fins a 10.000 habitatges a Catalunya

Aquesta línia de finançament està dotada amb 100 milions d’euros i els préstecs comptaran amb un tipus d’interès fix sobre el qual s’aplicarà una bonificació per part de l’AHC, quedant aquest en un 2%. El termini d’amortització serà de màxim 15 anys. A més, les operacions comptaran amb una assumpció de risc per part de l’AHC. Es calcula que amb aquests préstecs es podran finançar la rehabilitació de fins a 10.000 habitatges per un import mínim de 30.000 euros per comunitat.

Convocatòria de subvencions per a rehabilitació

Avui també s’ha obert la convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial, que és compatible amb el crèdit a l’ICF. Es podrà accedir a les dues modalitats (crèdit i subvenció) si abans s’ha sol·licitat el crèdit i, simultàniament o amb posterioritat, es demana la subvenció. En aquest cas, l’import de la subvenció total que es pugui concedir serà del 50%, s’abonarà directament a l’ICF per amortitzar part del préstec, i es reduirà la quota mensual que paga la comunitat.

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges i les societats cooperatives formades de manera agrupada per propietaris d’habitatges o d’edificis. També s’hi poden acollir les persones propietàries d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Subvencions des de 3.000 i fins a 6.000 euros per habitatge

Són obres subvencionables les que milloren l’eficiència energètica i la sostenibilitat i les que fomenten la conservació, la millora de la seguretat i l’accessibilitat dels edificis.

En la primera línia de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, s’inclouen les que millorin l’envolupant tèrmic, la instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres.

En la línia de fomentar la conservació i la millora en la seguretat i accessibilitat, s’inclouen les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres.

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia:

En les actuacions de conservació relatives a l’estructura i les instal·lacions, se subvenciona fins a un 35% del pressupost de les actuacions amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per metre quadrat de superfícies construïda.

En les actuacions de conservació relatives a l’envolupant tèrmic, se subvencionen amb un 30%, amb un màxim de 3.000 euros per habitatge i de 20 euros per metre quadrat de superfícies construïda.

Pel que fa a les actuacions per a la millora de la seguretat i l’accessibilitat, se subvenciona un 35% amb un màxim de 4.000 euros per habitatge, i 40 euros per metre quadrat de superfície construïda.

Les actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen amb un 35% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros per habitatge i 60 euros per metre quadrat de superfície construïda.

Les actuacions que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat se subvencionen fins a un 35% amb un màxim de 000 euros i 30 euros per metre quadrat de superfície construïda.

Per poder accedir a les subvencions, els edificis han de disposar obligatòriament de l’informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest informe s’ha d’haver obtingut amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció. Resten exclosos d’aquesta convocatòria els edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona i els dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es regeixen per les convocatòries de subvenció dels respectius consorcis d’habitatge.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner