L’energia excedent és aquella que ha estat generada pels panells solars fotovoltaics i que, com no es fa servir de forma instantània, circula pel comptador i s’aboca a la xarxa elèctrica de distribució.

Aquesta energia excedent és comptabilitzada pel comptador en trams d’una hora i pot computar mitjançant dos mecanismes diferents (segons el consum elèctric que s’ha realitzat a cada hora):

Balanç net horari

El balanç net horari és el saldo net entre l’energia generada abocada a la xarxa i l’energia utilitzada des de la xarxa en el tram d’una hora. És a dir, cada kWh d’energia abocada a la xarxa descompta cada kWh d’energia utilitzada de xarxa durant aquesta hora. Si hi ha més energia abocada a la xarxa que l’energia que es consumeix, la diferència passa al mecanisme de compensació. Si en un tram horari el consum és superior a la generació, no hi ha energia destinada a la compensació i els kWh de consum per sobre dels kWh de generació es comptabilitzen al preu habitual de consum.

Compensació simplificada

El mecanisme de compensació simplificada estableix que l’energia generada no utilitzada de forma instantània ni descomptada fruit del balanç horari, es registra al comptador reglamentari i es tradueix en un valor econòmic a un preu establert per l’empresa comercialitzadora. Aquest valor reverteix directament a la factura elèctrica de la següent manera:

- El valor econòmic de l’energia generada excedentària es descompte del valor econòmic de l’energia utilitzada de la xarxa.
- Si el valor resultant anterior és negatiu, es dir, si el valor de l’energia excedentària és superior a l’energia utilitzada de la xarxa, queda un valor econòmic del terme d’energia de 0 euros, ja que la llei marca que com a molt es compensa el valor de l’energia utilitzada de la xarxa.
- En tots els casos, s’ha d’afegir a la factura de llum, com a mínim, els costos habituals; la part fixa de la potència, el lloguer del comptador, el bono social i els impostos associats a aquests conceptes.
- La compensació és mensual i no acumulable.

Des de Nucli Solar fem tota la tramitació necessària perquè tots els nostres clients puguins demanar a la sevacomercialitzadora la compensació dels excedents de la seva instal·lació solar. Quan finalitzem la teva instal·lació, tindràs tots els papers en ordre i podràs gaudir de tots els beneficis de l'energia solar des del primer moment.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner