Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els propietaris d'habitatges que realitzin obres per la instal·lació de captadors tèrmics solars i/o energia solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric, sempre que aquesta instal·lació no estigui ja obligada per la normativa vigent (seran subvencionables les instal·lacions tèrmiques solars en edificacions construïdes en bases a projectes visats anteriorment al 18 de gener de 2007 i totes les instal·lacions fotovoltaiques), durant els 5 primers anys següents a la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.

Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificat tècnic d'instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius, que en el cas de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, la producció serà com a mínim el 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge. En el cas de les captacions tèrmiques cal acreditar que podrà cobrir la demanda energètica anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge fixada a la normativa vigent, actualment Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, o normativa que la substitueixi.

Consulta ara l'Ordenança Fiscal que determina la bonificació a l'IBI per a la instal·lació d'Energia Solar Fotovoltaica a Cassà de la Selva.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner