Energia Solar a Fornells de la Selva (Girona)
Gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístic o de foment de la ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la corporació, i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
També gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost les següents construccions, instal·lacions, i obres:
Les obres d’embelliment de façanes que es realitzin per millorar l’estètica de l’edifici i l’entorn.
Les obres que es realitzin específicament per a la supressió de barreres arquitectòniques.
Els increments de pressupost de les actuacions atribuïdes a mesures d’estalvi energètic i energies renovables a la llar.
Les obres de construcció d’habitatges o edificis amb un altre ús que comporti demanda d’aigua calenta sanitària que incloguin sistemes de captació, utilització d’energia solar activa de baixa temperatura i reciclatge d’aigües grises i pluvials, sempre que el pressupost de la instal·lació es justifiqui mitjançant el corresponent projecte tècnic i que l’ús d’aquests sistemes no sigui d’obligat compliment segons la legislació vigent.

L’import de la bonificació s’aplicarà sobre el cost de la instal·lació.

Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats a l’apartat anterior d’aquest article s’han de presentar juntament amb la sol·licitud –en cas d’estar sotmès l’acte al règim de llicència- o amb l’autoliquidació de l’impost –en cas d’estar sotmès l’acte a declaració responsable o comunicació prèvia-, i hauran d’anar acompanyades de la documentació que acrediti la concurrència dels requisits necessaris per a poder-ne gaudir, a excepció feta del projecte d’obra que ja consti a l’Ajuntament amb ocasió de la sol·licitud/tramitació de la corresponent llicència d’obres. Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals s’insta el benefici fiscal.

Descarrega l'ordenança municipal de Fornells de la Selva.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner