BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els propietaris d'habitatges que realitzin obres per la instal· lació de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal·lació de captadors fotovoltaics, sempre quec aquesta instal· lació no estigui ja obligada per la normativa vigent, durant els cinc anys següents a la instal· lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General. Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificat tècnic d'instal· lador acreditat que especifiqui que la instal· lació tingui com a mínim una producció elèctrica per autoconsum del 30% de la despesa energètica anual de l’habitatge on estigui instal· lada (o de tots els habitatges si es tracta d’una instal· lació comunitària). L’import de la bonificació no podrà excedir de 307,20 € anuals per habitatge.

BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Gaudiran d’una bonificació del 95 per cent en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal· lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, quan no sigui d’obligada instal· lació.

Consulta aquí les Ordenances fiscals i preus públics de l'Ajuntament de Girona
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner