Energia Solar a Vilafant

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Tenen dret a una bonificació de fins al 30% de la quota integra de l’impost els habitatges en què s’instal·lin sistemes per a l’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa), amb les següents especificitats:

a) La instal·lació ha de cobrir, com a mínim, el 50% de la demanda energètica total anual de l’habitatge.

b) La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitud de l’oportuna llicencia d’obres i contindrà el corresponent projecte tècnic amb el pressupost i la memòria de la instal·lació.

c) Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment còpies compulsadesde les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal·lació.

d) S’aplicarà durant els dos exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i no pot tenir efecte retroactiu.e) Aquesta bonificació no serà d’aplicació a aquells béns immobles que preceptivament hagin d’instal·lar un sistema per a l’aprofitament d’energies renovables en virtut de la normativa vigent reguladora aplicable en matèria d’edificació.f) L’import de la bonificació esdeterminarà, previ informe dels serveis tècnics municipals, proporcionalment a la quantia de la inversió efectuada.Gaudiran de la bonificació recollida en aquest apartat els sol·licitants que, complint l’establert en els apartats c) i e) no compleixin l’establert a l’apartat b)per ser la instal·lació anterior a l’entrada en vigor d’aquesta bonificació.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Una bonificació del 90 % a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovables per a l’autoconsum (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa), sempre i quan no sigui d’aplicació obligatòria el Decret 21/2006, de 14 de febrer, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (modificat pel Decret 111/2009, de 14 de juliol), i el Codi tècnic de l’edificació, en el seu apartat sobre estalvi d’energia.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner