Energia Solar a Vilablareix (Girona)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·lACIONS I OBRES (ICIO)

Una bonificació d’un 50% a favor de les construccions, instal.lacions i obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric d’energies renovables per autoconsum i que no siguin d’obligat compliment segons la normativa vigent en el moment de sol.licitar la llicència d’obres. L’aplicació d’aquesta bonificació s'aplicarà sobre la part del pressupost relativa a la instal.lació per a l'aprofitament de l'energia solar tèrmica o elèctric d’energies renovables per autoconsum.

La bonificació estarà condicionada a que s’aporti juntament amb la sol.licitud de bonificació, un informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria que acrediti l’homologació de les obres.

La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultat d’aplicar en el seu cas la bonificació del paràgraf a).

La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar en el seu cas la bonificació del paràgraf a).
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner