BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’Impost a totes aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol amb un 80% de l’habitatge, com a mínim. Aquesta bonificació serà pels cinc períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra). No procedirà la bonificació quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l’ajuntament.Aquesta regeix a partir del mateix exercici de la concessió (sempre i quan es demani abans del 31 de gener) i no cal sol·licitar-la novament per exercicis futurs mentre es mantinguin les condicions i així es reculli a les successives ordenances fiscals.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

S’aplicarà una bonificació del 95% de la quota de l’impost en els immobles que incorporin sistemes actius d’aprofitament de l’energia solar, biomassa, geotèrmic, i/o sistemes per a l’estalvi d’aigua (prenent com a base imposable el cost de la instal·lació addicional), quan en el moment de la seva construcció no haguessin estat obligats a incorporar aquests sistemes, sempre que es compleixin amb els següents requisits:
a) que utilitzin col·lectors homologats per l’administració competent (serveis d’indústria de la Generalitat) (marcatge CE) b) es destinin exclusivament a ús d’habitatge
c) per instal·lacions d’aprofitament solar tèrmic (producció d’aigua calenta) la instal·lació ha de donar servei com a mínim al 60% de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’habitatge, o del 70% i l’energia convencional s’aporta per efecte Joule
d) per instal·lacions d’aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un mínim de 2 kwp.
e) no estar obligats a incorporar aquests sistemes d’aprofitament d’energia solar per cap normativa d’obligat compliment en el moment de la sol·licitud de la llicència d’obres
Pots consultar les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Vall d'en Bas fent clic aquí.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner