Energia Solar Fotovoltaica a Gualta (Baix Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI) A TONA

Els béns immobles, tan de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles. L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

Potència elèctric instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Import màxim anual de la bonificació
1 kW 0,00 €/any
≥ 1 kW i < 2 kW 250,00 €/any
≥ 2 kW i < 3 kW 300,00 €/any
≥ 3 kW i < 4 kW 400,00 €/any
≥ 4 kW i < 5 kW 500,00 €/any
≥ 5 kW 550,00 €/any

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a cadascun dels habitatges vinculats.

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius.

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi de 2 anys. En aquest supòsit el termini d’aplicació d’aquesta bonificació regulat en el paràgraf anterior s’iniciarà en el període impositiu de l’exercici 2020 i finalitzarà l’exercici 2024.

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:

- Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.

- Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:

a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.
En cas que l’habitatge sigui nou o rehabilitat, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació o la normativa vigent, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a les oficines de l’Ajuntament la sol·licitud pertinent, la qual està formada per la documentació següent:

- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal davant de l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’Ajuntament o la web www.tona.cat
- Una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres o de la llicència urbanística.
- El documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.
- En el cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar el projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació.

L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’emissió d’un informe favorable de la concessió del benefici fiscal per part de l’Ajuntament.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant fotovoltaica d’autoconsum. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

Potència elèctric instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum Bonificació a aplicar(Percentatge)
< 1 kW 0,00%
≥ 1 kW i < 5 kW 95,00%
≥ 5 kW i < 15 kW 75,00%
≥ 15 kW 0,00%

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquestes bonificacions no seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos tributs per conceptes diferents.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el mateix concepte, així com amb subvencions que qualsevol Administracions Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de la tecnologia fotovoltaica en autoconsum.

En cas que l’habitatge sigui nou o rehabilitat, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació o normativa vigent, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:

- Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.

- Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:

a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a les oficines de l’Ajuntament la sol·licitud pertinent en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia. La sol·licitud pertinent per tenir dret a aquesta bonificació és:

- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, o si s’escau pel seu representant legal davant de l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’Ajuntament o la web www.tona.cat.
- Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 3.
- Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres(ICIO).
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner