Energia Solar a Sarrià de Ter (Girona)

BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Gaudiran d’una bonificació del 30% en la quota íntegra de l’Impost els habitatges que instal·lin captadors tèrmics solars, durant el primer any de la instal·lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques. Aquesta bonificació en cap cas podrà superar el 40% del pressupost del cost de la instal·lació (justificat amb pressupost i factura). Amb la petició de la bonificació s’entén acceptada l’activitat de comprovació per part dels tècnics municipals.Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar certificació de l’institut català de l’energia (ICAEN) que especifiqui que la instal·lació de captació solar s’ha efectuat segons les seves directrius i que podrà cobrir el 60% de la demanda energètica total anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·lACIONS I OBRES (ICIO)

Tindran una bonificació de fins el 95% les construccions, instal·lacions i obres en les que s’incorporen sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner