BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

S’aplicarà una bonificació del 25% a favor d’aquelles obres de reforma o millora, l’objectiu exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un projecte integral, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament acústic o l’eliminació de PVC. L’Acompliment d’aquests requisits es justificarà amb informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de bonificació i sempre que compleixen amb les condicions següents:

-Que la incorporació no vingui imposada per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
-Que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. La base imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent al cost d’execució material de la instal·lació dels sistemes esmentats, exclusivament.

No gaudiran de la present bonificació la resta de construcció, instal·lació o d’obra que pugui acompanyar la llicència.La present bonificació no es podrà aplicar a obres fora d’ordenació urbana o situades en zones no legalitzades ni legalitzables i les que es realitzin sense llicència municipal.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner