Energia Solar a Sant Gregori (Girona)

BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Es concedirà, durant els cincs anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el distintiu “Segell Verd” (nivell B) una subvenció anual equivalent al 15 % de l’import de l’Impost sobre Béns Immobles. Es concedirà l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l’acompliment dels requisits del distintiu “Segell Verd”. Aquesta bonificació és de caràcter pregat.

Es concedirà durant els cincs anys següents a la construcció o rehabilitació d’habitatges amb el distintiu “Segell Verd” (nivell A) una subvenció anual equivalent al 25 % de l’import de l’Impost sobre Béns Immobles. Es concedirà l’esmentada bonificació un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l’acompliment dels requisits del distintiu “Segell Verd”. Aquesta bonificació és de caràcter pregat.

BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Gaudiran d’una bonificació del 95% en la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un projecte integral, l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament acústic o l’eliminació de PVC. L’acompliment d’aquests requisits es justificarà amb informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de bonificació.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner