BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Les construccions destinades a habitatges, a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar gaudeixen d’una bonificació del 15%. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’Administració competent i que subministrin com a mínim les necessitats energètiques de l’edifici. Pots consultar les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Sant Ferriol fent clic aquí.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner