Energia Solar Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
Es concedirà, durant els tres anys següents a la instal· lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquella sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General, una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles corresponent a l’habitatge en el què es faci la instal· lació. L’ esmentada bonificació del 50% en la quota íntegra de l’ Impost sobre Béns Immobles, es concedirà durant els 5 anys posteriors a aquell en que es realitzi la instal· lació en el cas d’instal· lació de sistemes d’aprofitament elèctric de l’energia solar mitjançant la instal· lació de plaques fotovoltaiques.

Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, amb la sol·licitud s’haurà d’adjunta una separata del projecte de construcció, relativa al sistema d’aprofitament tèrmic instal·lat, en el qual, el tècnic competent o empresa autoritzada per a la instal· lació, signi que la instal· lació ha estat projectada per a cobrir un mínim del 60% de la demanda energètica d’aigua calenta sanitària.

Aquesta bonificació no serà aplicable en aquells projectes pels quals la legislació autonòmica prevegi l’obligatorietat de la instal· lació de sistemes d’aprofitament tèrmic en les noves construccions.

Per Decret de l’Alcaldia es desenvoluparan els requisits necessaris per poder gaudir de la bonificació assenyalada en aquest article pels casos que es trobin fora de l’àmbit d’aplicació de l’ esmentat decret de la Generalitat.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner