Energia Solar Solar Sant Climent Sescebes

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Una bonificació del 95% de la quota a favor de les obres de reforma o millora l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un projecte integral l’objectiu del qual sigui l’ús eficaç de l’aigua, l’aïllament acústic o l’eliminació de PVC. L’acompliment d’aquests requisits es justificarà amb informe tècnic elaborat per un professional competent en la matèria, que s’adjuntarà a la sol·licitud de bonificació
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner