Energia Solar a Salt (Girona)

BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES (ICIO)

Podran gaudir d’una bonificació del 50 % a favor de les obres de reformes en edificis existents, de les instal·lacions en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions s’ajustin a les homologacions corresponents i avalades per tècnic competent. Les instal·lacions s’han de realitzar com a millora del conjunt del edifici, tant unifamiliar com plurifamiliar, i solament es bonificarà la part del pressupost referent a aquestes instal·lacions.

Podran gaudir d’una bonificació del 50% a favor les obres l’objecte de les quals sigui la instal·lació de sistemes d’autoconsum amb plafons fotovoltaics i/o altres energies renovables, quan no sigui d’obligada instal·lació.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner