BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST DE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES (ICIO)

Gaudiran d’una bonificació del 10% (nivell A) i del 5% (nivell B) en la quota de l’impost, aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que s’acullin al “Segell Verd”. L’acompliment dels requisits del “Segell Verd” es justificaran en el propi projecte d’edificació visat, apte per a la sol·licitud de llicència d’edificació, sense perjudici de la comprovació final de l’acompliment dels requisits del “Segell Verd” per part de l’Ajuntament en el moment de la concessió de la llicència de primera ocupació, la qual, en cas d’incompliment dels esmentats requisits, pot donar lloc a l’obligació de pagament de l’import de la bonificació gaudida indegudament més els corresponents interessos de demora.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner