BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Bonificació de fins el 50% de la quota íntegra de l’Impost a totes aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Aquesta bonificació serà pels tres períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra). No procedirà la bonificació quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria. Caldrà petició raonada de l’interessat, comprovació tècnica i acord de concessió de l’Ajuntament en el que es valorarà la trascendència de l’obra pel que fa a l’estalvi energètic i es fixarà el percentatge de bonificació.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Correspondrà una bonificació del 50% les obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d’un projecte, l’objectiu del qual sigui una millora de la certificació energètica de l’habitatge a la classe B o superior, sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. (Supòsit de no acolliment al programa EUROPACE) Pots consultar les ordenances fiscals de l'Ajuntament d'Olot fent clic aquí.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner