BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost a totes aquelles finques en què durant l’exercici es realitzin obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, amb almenys 2kwp i un màxim de 10kwp de potència instal·lada. Aquesta bonificació s’aplicarà com a màxim durant els quatre períodes impositius següents al de la data de finalització de l’obra (data del certificat final d’obra), fins arribar a un màxim de 500€ de bonificació en total. No procedirà la bonificació quan les instal·lacions siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica de la matèria.Aquestes bonificacions s’aplicaran a partir de l’any 2020 i no seran retroactives.
Pots consultar les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Montagut i Oix fent clic aquí.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner