BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI)

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatge, en els que s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació. L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la comunicació d’obra menor corresponent i que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’administració competent. La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres mesos posteriors a la instal·lació, acreditant la comunicació d’obres i el certificat final i D’especificacions tècniques de la instal·lació d’energia solar tèrmica. No procedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol siguin obligatòries d’acord amb la normativa específica en la matèria. Aquesta bonificació no és acumulable ni amb la bonificació per família nombrosa ni amb la bonificació per empreses d’urbanització, ni amb la bonificació per les vivendes de Protecció oficial, atorgant en cada cas la que resulti més beneficiosa. En cap cas la quantia de la bonificació serà superior al cost econòmic de la instal·lació.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

S’estableix una bonificació del 50% sobre les obres, construccions i instal·lacions destinades a la incorporació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum. Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra que correspongui a l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum, sempre que la seva instal·lació no sigui, per normativa, de compliment obligatori.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner