Energia Solar a l'Escala (Alt Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’impost els immobles aquells que tinguin instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els cinc anys següents a la instal·lació. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a què les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent i sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.En el cas d’habitatges unifamiliars la bonificació s’aplicarà sobre la quota íntegra de l’impost.

Els habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar tèrmic o fotovoltaic per subministrament als elements comuns, la bonificació serà del 5 % sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats sense que es pugui sobrepassar la bonificació general del 50 %. Si la suma de la bonificació supera l’índex del 50 %, el benefici fiscal serà disminuït proporcionalment a totes les vivendes que integren l’habitatge per tal que la seva suma no superi el límit establert. Quan els elements comuns formin una referència cadastral independent, s’aplicarà únicament la bonificació general del 50 % sobre la seva quota íntegra.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar la sol·licitud abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que s’ha executat la instal·lació i legalitzat davant la Generalitat.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada.

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS I OBRES (ICIO)

Gaudiran d’una bonificació del 95 % de la quota aquelles obres de reforma o millora l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaic i/o altres energies renovables.

Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment de generar la liquidació definitiva i només sobre la part del Pressupost d’Execució Material corresponent a aquest tipus d’instal·lació, una vegada quedi demostrada la seva execució i legalització davant la Generalitat, amb els documents que ho acreditin.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner