Energia solar a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà)
Gaudiran d’una bonificació del 10 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes perl’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol durant els cinc períodesimpositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

- Que les instal·lacions no vinguin imposades perles ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
- Que els col·lectors estiguin homologats per l’Administració competent.
- Que l’habitatge no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
- Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació. La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del 31 de desembre de l’exercici anterior, juntament amb el certificat d’homologació de la instal·lació. No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud.
Consulta les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de La Tallada d'Empordà
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner