BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

Bonificació de fins al 90 per cent de la quota de l’impost en el cas de construccions, instal·lacions i obres que es realitzin específicament per tal d’incorporar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sistemes per l’aprofitament d’energies alternatives com són la eòlica i la geotèrmia, així com sistemes que permetin l’estalvi d’aigua, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent. Per això s’haurà de presentar el certificat d’homologació dels col·lectors i còpia del projecte tècnic que acompanya sol·licitud de la llicència el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar i alternatives i del sistema per l’estalvi d’aigua. La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, si escau, la bonificació a que es refereix el punt primer d’aquest article.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner