Energia solar a La Bisbal d'Empordà

Bonificació sobre l'Impost de Bens Immobles a La Bisbal d'Empordà

Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica durant els tres anys impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

• Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
• Que la instal·lació sigui per a l’autoconsum de l’habitatge i/o l’activitat.
• Que l’immoble no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
• Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació i sigui compatible amb les normes urbanístiques del POUM.

L’import de la bonificació no podrà excedir de 300 € anuals.

La sol·licitud de la bonificació s’haurà de presentar a l’Ajuntament abans del dia 31 de de desembre aportant un certificat d’homologació de la instal·lació.

No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud.

Bonificació sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) a La Bisbal d'Empordà

Gaudiran d’una bonificació del 95 % les obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal.lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació. La bonificació s’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals informaran a l’àrea d’Intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés
Consulta les Ordenances Fiscals sobre l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

Consulta les Ordenances Fiscals sobre l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de l'Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner