Energia Solar Peratallada
Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns immobles que tinguin ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

- Que les instal·lacions no vinguin imposades per normes d’obligat compliment.
- Que els col·lectors estiguin homologats per l’administració competent.
- Que el tècnic competent o empresa autoritzada per a la instal·lació, certifiqui que ha estat projectada per cobrir un mínim del 60 per cent de la demanda energètica d’aigua calenta sanitària, en el cas de plaques solars d’aprofitament tèrmic.
- Que la instal·lació solar fotovoltaica garanteixi una potència mínima de 2 Kw.
- Que sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla General.
- La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat abans del final del període voluntari.

No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud.
L’import de la bonificació no podrà excedir de 500 € anuals.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner