Energia Solar a Espolla (Alt Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)


S’estableix una bonificació del 50% de la quota integra de l’impost pels bens immobles de naturalesa urbana destinats a habitatge, que hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per part de l’administració competent.
1. L’aplicació d’aquesta bonificació es produirà previ informe tècnic municipal que constati la correcció de la instal·lació, així com la inversió realitzada pel sol·licitant.
2. L’import de la bonificació no podrà excedir de 300 euros anuals.
3. Aquesta bonificació tindrà una durada de 4 anys des de l’exercici d’aplicació per cada contribuent, que serà l’1 de gener de l’exercici següent al de l’aprovació en cada cas.
4. Aquesta bonificació no tindrà caràcter retroactiu, aplicant-se a les noves instal·lacions a partir del dia 1 de gener de 2020, i prèvia petició de l’interessat, que haurà d’aportar a la sol·licitud una declaració responsable o certificat emès per l’empresa instal·ladora que certifiqui que la instal·lació garanteix, com a mínim, el 50 per cent de la totalitat de les necessitats d’energia elèctrica de l’habitatge.
5. No seran objecte de bonificació les instal·lacions fetes per aplicació de la normativa vigent.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner