Energia Solar a Celrà (Girona)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):

Tenen dret a una bonificació del 25 % de la quota íntegra de l'impost els habitatges en què s'instal·lin sistemes d'energia solar fotovoltaica amb les especificitats següents:
- La sol·licitud de bonificació ha de ser simultània a la sol·licitut de l'oportuna llicència / comunicació prèvia i contindrà l'oportú projecte tècnic amb el pressupost i l memòria de la instal·lació.
- Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà acompanyar posteriorment còpies compulsades de les factures acreditatitves de les despeses realitzades.
- Només s'aplicarà la bonificació a l'exercici següent a la data de sol·licitud de bonificació i no pot tenir efectes retroactius.
- La instal·lació d'energia solar no ha de ser obligatòria per cap normativa específica.
- El sistema d'energia solar per aprofitament tèrmic ha de tenir una potència mínima instal·lada de 15 kw.
- Aquesta bonificació no serà aplicable als immobles beneficiaris de la bonificació que ja disposin els distintiu "segell verd".
- Es destinin exclusivament a ús d'habitatge.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner