Energia Solar Platja d'Aro
Per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, l’Ajuntament de Castell - Platja d'Aro té aprovades bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i taxa per la llicència.

Bonificacions en l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)

S’estableix una bonificació de fins el 20% de la quota integra de l’import, pels habitatges en els quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Concretament:
- Si la instal·lació fa referència a sistemes d’aprofitament tèrmic mitjançant la instal·lació de plaques tèrmiques (ACS i/o calefacció) i cobreix de mitjana durant l’any un 25% de les necessitats tèrmiques previstes de l’habitatge, la bonificació serà del 5%.
- Si la instal·lació fa referència a energia elèctrica i cobreix de mitjana durant l’any un 25% de les necessitats previstes d’energia elèctrica de l’habitatge, la bonificació serà del 5% i en cas de cobrir de mitjana durant l’any més d’un 50% de les necessitats previstes d’energia elèctrica de l’habitatge, la bonificació serà del 10%.

En el cas que les instal·lacions de millora facin referència als dos conceptes anteriors la bonificació serà en conjunt:
- Del 15% si s’assoleix el 25% d’energia elèctrica i el 25% d’energia tèrmica (ACS i/o calefacció) .
- Del 20% si s’assoleix el 50% d’energia elèctrica i el 25% d’energia tèrmica (ACS i/o calefacció) .
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per la administració competent.

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)


Bonificació del 95% sobre la quota la taxa, en les construccions, instal·lacions o obres de reforma a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació d’energies renovables.
Condicions per gaudir de la bonificació:
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que:
Les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’Administració competent.
La finalitat de les construccions i instal·lacions d’aquests sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, han de revertir en la millora i funcionament propi de l’immoble per l’autoconsum.
Documentació a aportar:
L’acompliment de les condicions per gaudir de la bonificació, es justificarà amb un informe tècnic elaborat per professional competent adjuntant-lo a la sol·licitud.

Taxa per la llicència


Bonificació del 95% sobre la quota la taxa, en les construccions, instal·lacions o obres de reforma a les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació d’energies renovables.
Condicions per gaudir de la bonificació:
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que:
Les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’Administració competent.
La finalitat de les construccions i instal·lacions d’aquests sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, han de revertir en la millora i funcionament propi de l’immoble per l’autoconsum.
Documentació a aportar:
L’acompliment de les condicions per gaudir de la bonificació, es justificarà amb un informe tècnic elaborat per professional competent adjuntant-lo a la sol·licitud.
Consulta les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Castell - Platja d'Aro
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner