Energia Solar a Canet d'Adri (Girona)

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO):

Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d‟especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques, mediambientals o de foment de l'ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, que ho acordarà per majoria simple dels seus membres, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

Les obres d'implantació d‟energia solar tèrmica i plaques fotovoltàiques en edificis existents. En aquests casos el projecte tècnic i el pressupost que acompanya la sol·licitud haurà de ser redactat per un membre de l'Associació de Professionals de les Energies Renovables a Catalunya (APERCA), així com d‟alguna altra entitat homologada a l'efecte.

Les obres de nova construcció, reforma o ampliació en les quals s'implanti energia solar tèrmica i plaques fotovoltàiques que doni servei, com a mínim, al 70% dels locals i habitatges de l'edifici.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner