Energia Solar a Campllong (Girona)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):

Gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes d'energies renovables que justifiquin un estalvi energètic superior al mínim que estableixi el Codi Tècnic d'Edificació RD 314/2006 o altra que sigui aprovada. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que els esmentats sistemes incorporin elements que disposin de la corresponent homologació atorgada per l’administració competent.

En cap cas, s’aplicarà la bonificació en els supòsits d’instal·lacions executades expressament per a la comercialització d’energia, tant si aquestes es construeixen en sòl rústic, com en sòl urbà, i tant si es tracta d’instal·lacions independents de qualsevol altre edifici, com si resten integrades en una construcció preexistents (teulades, patis, etc).

Per al reconeixement de l'anterior bonificació els possibles beneficiaris hauran de presentar abans del 15 de febrer, junt amb la pertinent sol·licitud, el projecte tècnic d'instal·lació del sistema d'aprofitament, la corresponent declaració responsable del tècnic i del titular de la instal·lació que acrediti que ha efectuat la instal·lació del sistema d'acord amb el projecte tècnic i la documentació que deixi clar la homologació dels elements emprats. Si la sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, es presenta en posterioritat el dia 15 de febrer, l'aplicació de la bonificació serà per a l'exercici següent fins el termini màxim de 5 anys de vigència de la concessió de bonificació.Un cop concedida la bonificació, aquesta tindria una vigència màxima de 5 anys, transcorreguts els quals caldrà acreditar la renovació dels sistemes instal·lats o altres circumstàncies o actuacions que permetin garantir la seva capacitat i funcionament.L’import acumulat de les diferents bonificacions establertes als paràgrafs precedents en cap cas no podrà excedir del 50 % de la quota íntegra corresponent.Per poder gaudir de les bonificacions anteriors és condició necessària que el subjecte passiu o successor/responsable estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’administració local.

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO):

Bonificació del 75% a favor dels sistemes d'energies renovables per a autoconsum.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner