Energia solar a Calonge i Sant Antoni de Calonge
BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

S’estableix una bonificació de fins el 20% de la quota integra de l’import, pels habitatges en els quals s’hagi instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. Concretament:

- Si les instal·lacions de sistemes fan referència a aigües sanitàries, és a dir si cobreix la totalitat de les necessitats d’aigua calenta de l’habitatge, la bonificació serà del 5%.
- Si les instal·lacions de sistemes fan referència a calefacció, és a dir si cobreix la totalitat de les necessitats de calefacció de l’habitatge, la bonificació serà del 5%.
- Si les instal·lacions de sistemes fan referència a energia elèctrica, és a dir si cobreix la totalitat de les necessitats d’energia elèctrica de l’habitatge, la bonificació serà del 5%.

En el cas que les instal·lacions de millora facin referència als tres conceptes anteriors i per tant afectin a aigües sanitàries, calefacció i energia elèctrica, la bonificació serà en conjunt del 20%.

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per la administració competent.

A efectes d’aquesta bonificació s’entendrà com sistema d’aprofitament tèrmic el constituït per plaques solars per escalfar aigües per ús sanitari o de calefacció. Igualment quan es parla de sistemes d’aprofitament elèctric fa referència a plaques fotovoltaiques.

Aquesta bonificació té caràcter pregat i s’aplicarà sobre la quota de l’impost de l’exercici següent al de la concessió de la bonificació. Serà per tres anys i es concedirà previ informe favorable emès per part dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament.

El termini per a presentar la sol·licitud de bonificació és de tres (3) mesos a comptar de la data de finalització de les obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, que consti en el certificat de final d’obra expedit per la direcció facultativa de les obres o en la declaració responsable de finalització de les obres, si es tracta d’obres que no requereixen direcció facultativa per executar-les o obres subjectes al regim de comunicació prèvia d’obres.
BONIFICACIÓ SOBRE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO) Gaudiran d’ una Bonificació del 95% de la quota les construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquest bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.
Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

En cas que les obres projectades incloguin altres actuacions, caldrà aportar pressupost parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per les quals es demana el benefici fiscal. La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a la que es refereix el paràgraf a) anterior.
Consulta les Ordenances Fiscals sobre l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner