Energia Solar a Bescanó (Girona)

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):

Gaudiran d´una subvenció anual equivalent al 25% de l´import de la quota líquida de l´Impost, durant els cinc anys següents a la rehabilitació de l´habitatge l´objecte exclusiu de la qual sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o panells fotovoltaics i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d´un projecte integral, l´objectiu del qual sigui l´ús eficaç de l´aigua, l´aïllament acústic o l´eliminació de l´ús de P.V.C.

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES (ICIO):

Gaudiran d’una bonificació del 95%, les obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre que aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent. La bonificació s’aplicarà exclusivament respecte dels imports imputables a la instal·lació de captadors.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner