Energia solar fotovoltaica autoconsum a Begur
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra a l’impost dels béns immobles, en els quals s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica per autoconsum, durant els tres anys impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

• Que les instal·lacions no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable.
• Que la instal·lació sigui per a l’autoconsum de l’habitatge i/o l’activitat.
• Que l’immoble no estigui fora d’ordenació urbana o situat en zones no legalitzades.
• Que s’hagi obtingut la llicència d’obres per la seva instal·lació i sigui compatible amb les normes urbanístiques del POUM.

L’import de la bonificació no podrà excedir de 300 € anuals.

La sol·licitud de la bonificació s’haurà de presentar a l’Ajuntament abans del dia 31 de desembre, aportant un certificat d’homologació de la instal·lació.

No caldrà renovar anualment aquesta sol·licitud.
Consulta les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Begur
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner