Energia Solar a Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost, sempre que ho sol.licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els habitatges en què s’instal.lin sistemes d’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa) en aquells casos en que la seva instal.lació no sigui d’obligat compliment per la normativa aplicable.

La bonificació s’haurà de sol.licitar en el moment de presentació de la comunicació prèvia d’obres i s’atorgarà durant els 5 exercicis següents a la de la seva concessió.

Per gaudir de l’esmentada bonificació, s’haurà d’aportar certificat signat per tècnic competent que especifiqui que la instal.lació inclou col·lectors degudament homologats.

Així mateix també tindran dret a la bonificació aquells sistemes d’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa) que, havent-se instal.lat amb anterioritat a la data de l’entrada en vigor de la bonificació, compleixin amb el requisit de la homologació, havent-se d’acreditar mitjançant la presentació del corresponent certificat.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner