Energia Solar a Colomers

Bonificació sobre l'Impost sobre Béns Immobles a Colomers


1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal Núm. 2, Reguladora de l’Impost Sobre Béns Immoblesdel municipi, s ́estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l ́Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents d’aquest article.

2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per cadascun dels béns immobles.

3. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra, sempre que estigui al corrent de pagament dels tributs municipals.

4. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars amb divisió horitzontalque tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 25% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

5. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de la quota íntegra, sempre que estigui al corrent de pagament dels tributs municipals.

6. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

7. Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.

Bonificació sobre l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres


1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal Núm. 4, Reguladora de l’Impost Sobre Construccions, Instal·lacions i Obresdel municipi, les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 50% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, sempre que estigui al corrent de pagament dels tributs municipals.

2. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

3. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica

Consulta l'ORDENANÇA MUNICIPAL Núm. 22PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D ́AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE COLOMERS
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner