Nous ajuts per a particulars: fins a un 45% del preu de la instal·lació fotovoltaica

Ajuts per l’autoconsum: els particulars podran descomptar-se fins a un 45 % del preu de la seva instal·lació fotovoltaica

El Consell de Ministres, a proposta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprovat un Real Decreto per a concedir 660 milions d’euros, ampliables a 1.320 milions, en ajuts per a instal·lacions d’autoconsum, emmagatzematge darrera el comptador i climatització amb energies renovables.

El paquet d’ajuts s’articularà mitjançant 6 programes. Els 3 primers estan dirigits a sectors econòmics concrets i els altres 3 estan dirigits especialment a habitatges;

• Programa 1. Autoconsum i emmagatzematge en el sector serveis.
• Programa 2. Autoconsum i emmagatzematge en altres sectors productius, com la indústria i l’agropecuari.
• Programa 3. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsum existent en sectors econòmics.
• Programa 4. Autoconsum i emmagatzematge al sector residencial, el sector públic i al tercer sector.
• Programa 5. Incorporació d’emmagatzematge en autoconsums del sector residencial, sector públic i tercer sector.
• Programa 6. Climatització i aigua calenta sanitària obtinguda amb renovables al sector industrial, inclòs l’habitatge públic protegit.

Es podrà subvencionar la inversió en equips i materials; l’obra civil; els equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars; els sistemes de gestió i monitorització, la redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa entre altres actuacions.

Per tal de facilitar l’impacte dels ajuts sobre el teixit productiu nacional i orientar-les cap a la millora ambiental, totes les actuacions superiors als 100 kW hauran d’incloure un pla estratègic de caràcter públic que indiqui l’origen el lloc de fabricació dels equips i el seu efecte tractor sobre pimes i autònoms. El pla també detallarà informació sobre el criteri per a seleccionar equips i materials en funció del seu impacte ambiental i la seva durabilitat -com les garanties del fabricant- i una justificació de que compleixen el principi europeu de no causar cap dany significatiu.

Per un altre costat, per augmentar la informació i la sensibilització de la societat, totes les instal·lacions subvencionades hauran d’incloure un sistema de monitorització. A empreses i administracions, el seu rendiment hauran de reflectir-se en una pantalla a la vista del públic o dels treballadors; en habitatges serà accessible mitjançant un dispositiu mòbil.

Intensitat dels ajuts


La intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació. Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial -fins a un màxim-, mentre que per els particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

En el cas de l’energia solar fotovoltaica, els ajuts seran des del 15 % per a una gran empresa fins el 45 % per a una pime o un sistema petit, inferior a 10 kW; els particulars podran beneficiar-se d’un 40 % -que puja a un 50 % als sistemes d’autoconsum col·lectiu- i les administracions públiques del 70 %. Es valorarà la retirada de cobertes d’amiant i la instal·lació de marquesines per a optimitzar l’ús de l’espai, com passa sovint als aparcaments.

A les instal·lacions d’emmagatzematge darrera el comptador, que en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45 % i el 65 %, depenent del tamany de l’organització, mentre que els particulars, administracions i entitats del tercer sector podran beneficiar-se d’un 70 %.

En climatització amb renovables, la subvenció dependrà de la tecnologia aplicada -com la biomassa o la geotèrmia- i serà del 40 % al 70 %. Les Administracions públiques propietàries d’edificis residencials podran obtenir un 70 %.

Quantia addicional per a petits municipis

Amb l’objectiu d’afrontar el repte demogràfic, tots els conceptes anteriors s’incrementaran amb un 5 % addicional en aquells municipis amb menys de 5.000 habitants i en els municipis amb menys de 20.000 habitants en entorns rurals els nuclis del població dels quals tinguin menys de 5.000 habitants.

Les línies d’ajuts per a particulars, autònoms i administracions públiques entraran en vigor al dia següent de la publicació en el BOE del Real Decreto. Els destinataris dels ajuts tindran un termini de 18 mesos per a justificar la construcció de les instal·lacions des del moment en que se’ls notifiqui la concessió.

Publicat al BOE. Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner