Ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

Nova línia d'ajuts per a la implantació d'infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics

Aquesta ajut està adreçada a incentivar la instal·lació de infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics implantades tant per empreses com per Ajuntaments com a escenari de noves exigències derivades de el període post COVID 19.

Ajut per a la compra de vehicles alternatius

Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, a través de la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric.

Quantia de l'ajut

Pel que fa als punts de recàrrega elèctrica de vehicles elèctrics (públics i privats), els ajuts seran d'un 30% o un 40% de el cost subvencionable, depenent de el tipus de beneficiari, i s'estableix un límit de 100.000 euros.

Destinataris últims dels ajuts

Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF comenci per A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, entitats locals i sector públic institucional.

Règim de concessió

Aquests ajuts es concediran de forma directa, d'acord amb els articles 22 i 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i a el capítol III de l'títol I de el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

A més, han de complir aquells requisits que la normativa de les pròpies comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla s'estableixin, segons el territori en el qual s'apliquin.

Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d'ajuda es podran cursar a partir d'el moment en què les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla ho indiquin a les respectives convocatòries, en la forma que en elles s'estableixi, segons el que estableix aquest Reial decret, fins a la conclusió seva vigència, la qual cosa succeirà transcorregut un any, a partir de la data de publicació de l'extracte de les corresponents convocatòries en el diari oficial corresponent.

Les convocatòries anteriorment esmentades, s'efectuaran en un termini de tres mesos, comptats des de l'entrada en vigor del real decret de les ajudes.

Tota la informació sobre la convocatòria clic aquí.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner