Programa d'ajuts per a la instal·lació de fonts d’energia renovables en el sector agrari

Programa de desenvolupament rural 2014-2020

Objectius de la línia d'ajut

Promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia.

Beneficiaris de l'ajut

Persones físiques i jurídiques titulars d’explotacions agràries.

Àmbits d’actuació elegibles

 • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los energèticament més eficients.
 • Renovació d’instal·lacions elèctriques per reduir el consum d’energia.
 • Ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
 • Resta d’inversions que suposin una reducció de gasos hivernacle i/o amoníac, en l’àmbit de l’explotació.

 • Costos elegibles

 • Construcció, adquisició o millora de béns immobles.
 • La compra de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica.
 • Adquisició o desenvolupament de programes i suports informàtics, adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.
 • Honoraris d’arquitectes i enginyers per als projectes visats de les inversions, així com honoraris d’assessors sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental i els estudis de viabilitat, fins a un màxim del 8% de la inversió auxiliable.

 • Quantia dels ajuts

  L’ajut consisteix en el 40% de les inversions considerades admissibles. Aquest 40% es pot incrementar fins a un màxim del 65% si:
 • El sol·licitant és jove agricultor segons la definició del Reglament (UE) 1305/2013 o s’ha instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud de l’ajut. En aquest últim cas, els sol·licitants han de complir tots els requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament, incloent el requisit de l’edat: +5%. En cas md’instal·lació en una societat s’aplicarà aquest increment d’acord al percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves.
 • L’explotació del sol·licitant té més del 50% de terres de conreu i/o l’explotació ramadera en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques:+5%.
 • Inversions col·lectives. Només s’aplicarà si més del 50% de la inversió considerada subvencionable és una inversió col·lectiva: +10%.
 • Més del 50% de les inversions considerades subvencionables són inversions relacionades amb els ajuts a pràctiques agroambientals: +5%.

 • Requisits de la línia d’ajut
 • Complir amb la definició d’Agricultor Professional.
 • Complir amb la definició d’Agricultor Actiu.
 • En cas de persona física, tenir entre 18 i 64 anys en el moment de la sol·licitud.
 • En cas de societats, han de complir la definició d'agricultor actiu i més del 50% del capital social ha d’estar en mans de persones físiques que compleixin la definició d’agricultors professionals.
 • En cas de Comunitats de Béns, tots els comuners han de complir amb els requisits de persona física.
 • Les inversions no es poden realitzar abans de la sol·licitud de l’ajut ni de la visita dels tècnics del DARP.

 • Compromisos
 • Mantenir l’activitat agrària i les inversions que van ser objecte d’ajut durant un mínim de cinc anys a comptar del pagament de l’ajut.
 • Documentació a presentar amb la sol·licitud.
 • La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant la Declaració Única Agrària.

 • Específica per l’ajut
 • Memòria amb l’estudi sobre l’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic de les inversions sol·licitades d’acord amb el model normalitzat.
 • Pressupost de les actuacions a realitzar.


 • Genèrica per ajuts d’inversions del CGE1

 • Memòria normalitzada de les actuacions amb plànols i croquis detallat, o pro-jecte visat de les inversions productives per a les quals se sol·licita l’ajut.
 • Per a totes les activitats de l’explotació, quan s’escaigui: comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva en cas que l’activitat estigui en funcionament.
 • En cas de sol·licitar ajut per a l’adquisició de béns immobles, cal aportar certificat d’un taxador independent competent en la matèria, degudament acreditat i inscrit en el corresponent registre oficial.
 • En cas de no ser propietari o propietària, autorització per a la realització de l’obra o actuació objecte d’ajut per part de la persona propietària, usufructuària o altres figures anàlogues.
 • En cas de persones jurídiques, documentació acreditativa de la inscripció en el registre corresponent.
 • En cas de persones jurídiques, acreditació de l’habilitació al representant de l’entitat per presentar la sol·licitud d’ajut i acceptar els compromisos segons certificat de l’acord de l’òrgan competent o, si escau, segons els estatuts de l’entitat.
 • En cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 40.000,00 euros de cost per execució d’obra, o de 15.000,00 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per a empreses de consultoria o assistència tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors. Per a la resta d’actuacions subjectes a imports modulats o amb imports inferiors a les quanties referides, una factura proforma o pressupost de les actu-acions a realitzar.
 • Còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l’entitat quan calgui acreditar l’objecte social i/o membres que la conformen, en cas de persones jurídiques.
 • IRPF o certificat d’exempció de fer la declaració de renda, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar tenir o no tenir ingressos procedents de l’activitat agrària (agricultor professional).
 • Informe de vida laboral o certificat de no estar donats d’alta a la Seguretat Social, del titular i/o altres membres de l’explotació quan calgui acreditar el temps de dedicació a l’activitat agrària.
 • Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir o no tenir mà d’obra assalariada.
 • WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner