Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat , la conservació , i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Són actuacions subvencionables les actuacions en els edificis d’habitatges de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi les que es facin a l’interior dels habitatges sempre que estiguin vinculades a la realització d’una actuació global a l’edifici, que s’adrecin a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat. Als habitatges, segons la classificació climàtica del CTE, ha d’aconseguir la mateixa reducció de la demanda energètica anual global indicada per als habitatges plurifamiliars.

En concret, són objecte de subvenció la instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables, com l’energia solar fotovoltaica, biomassa o geotèrmia, que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica o elèctrica de l’edifici. S’hi inclou la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema o equip d’energia renovable, com panells solars tèrmics i solucions integrals d’aerotèrmia per a la climatització i aigua calenta sanitària, amb la finalitat de contribuir a la producció d’aigua calenta sanitària requerida pels habitatges, o la producció d’aigua calenta per a les instal·lacions de climatització.Són actuacions subvencionables per a la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera, els apartats anteriors a), b), c), g) i k).

Termini de sol·licitud:

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 18 de setembre de 2020, inclòs.

S’exclouen d’aquesta convocatòria les actuacions de rehabilitació d’edificis de tipologia residencial de la ciutat de Barcelona i de l’àrea metropolitana de Barcelona, que es regeixen per les bases i les convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius.

Per accedir a tota la informació sobre aquest ajut: Agencia de l’Habitatge de Catalunya: ajuts a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner