Objecte

A continuació podreu trobar un resum de la informació més rellevant de les bases reguladores per a cada una de les actuacions subvencionables:

Opció A: actuacions en edificis existents: ​

Edificis d'habitatge unifamiliar ​
Edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge​
Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE))​

Opció B: actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d'un edifici.​

Requisits de les actuacions:

1. Millorar la qualificació energètica total de l'edifici en, com a mínim, una lletra mesurada en l'escala d'emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m2 any). Aquest criteri no serà d'aplicació en els següents casos:
2. Quan l'edifici tingui una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora.
3. En edificis de qualsevol altre ús per l’opció A o B, que no comptin amb un procediment per a la seva qualificació energètica. Llavors caldrà reduir el seu consum d'energia final un 20% com a efecte equivalent a la millora d'una lletra.
4. Assolir una reducció del consum d'energia final mínim del 10% respecte la situació de partida.

Tipologies de les actuacions elegibles: ​

1. Millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica. ​
2. Millora de l'eficiència energètica i ús d'energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària. ​
3. Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació.​

Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d'ajuts d'estat, per a la realització d'inversions destinades a mesures d'eficiència energètica i per a la promoció de l'energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

No seran elegibles:​
1. Les realitzades en edificis de nova construcció​
2. Ampliacions (superfície o volum)​
3. Canvi d'ús

Beneficiaris

Segons el Reial decret 737/2020 de 6 d’agost, els beneficiaris són les Comunitats Autònomes, ja que són aquestes les que s'encarreguen de tramitar els aujts i fer-los arribar als seus destinataris finals, que són els següents:

Destinataris últims dels ajuts (residència fiscal a Espanya): ​

1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietaris d'edificis existents (o parts de l’edifici en el cas de l’opció B) destinats a qualsevol ús. ​
2. Les comunitats o agrupacions de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge (article 5 de la Llei 49/1960, de Propietat Horitzontal). ​
3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d'edificis (article 396 del Codi Civil) i sense títol constitutiu de propietat horitzontal. ​
4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis (mitjançant contracte vigent a llarg termini) que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació.​
5. Les empreses de serveis energètics (ESEs). Hauran d'actuar en funció del contracte amb la propietat i dur a terme les inversions.​
6. Els ajuntaments, les diputacions provincials, el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques o entitats locals equivalents, i les Mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols. ​
7. Les Comunitats locals d'energia, les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons la Directiva 2018/2001, la Directiva 2019/944 o el Reial Decret Llei 23/2020.​

Termini de sol·licitud:

Des de l’endemà de la publicació al DOGC de la convocatòria d’ajuts fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

La previsió és que la convocatòria es publiqui durant el mes de novembre de 2020.

Tramitació

La sol·licitud serà telemàtica i s’haurà de presentar mitjançant signatura digital. Segons el tipus de beneficiari s’utilitzarà un canal o un altre segons especifiqui la convocatòria.

Consulta aquí el Programa d’ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner