Si voleu accedir al tràmit, podeu accedir fent clic aquí: Ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries 2021

Tornem a tenir bones noticies pel sector primari! Tornen a estar oberts els Ajuts per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries per aquest any 2021!

Com tots ja sabeu, aquests són uns ajuts per promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, fent un ús més eficient de l’energia i facilitant l’ús de fonts d’energia renovables.

Tot i que la informació que ha publicat la Generalitat de Catalunya no està actualitzada per a la convocatòria 2021, el termini per tramitar aquest ajut és de l’1 de febrer fins al 30 d’abril de 2021 ACTUALITZAT: 15 de maig de 2021 (i amb possibilitat d’allargar-ho fins el 30 de maig de 2021). Al final d’aquesta entrada trobareu tota la informació referent a l’any passat, per si us pot servir de guia.

Informació de l’ajut relativa a 2020.

Objectius
Promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia.

Àmbits d’actuació elegibles

Seran subvencionables les inversions que d’acord amb un estudi o memòria s’adaptin i/o mitiguin el canvi climàtic amb relació a l’explotació, i van diridigides a algún dels següents àmbits:

 • Millora i reestructuració de béns immobles per fer-los energèticament més eficients.
 • Renovació d’instal·lacions elèctriques per reduir el consum d’energia.
 • Ús, per a consum exclusiu de la pròpia explotació, de fonts renovables d’energia, subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
 • Adquisició i instal·lació de nova maquinària i equips que representin una innovació tecnològica.
 • Resta d’inversions que suposin una reducció de gasos hivernacle i/o amoníac.

Quantia dels ajuts

L’ajut consisteix en el 40% de les inversions subvencionable, que es pot incrementar fins a un màxim del 65% si:

 • El sol·licitant és jove agricultor instal·lat en els últims 5 anys: +5%. En cas d’instal·lació en una societat s’aplicarà aquest increment d’acord al percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves. 
 • L’explotació del sol·licitant té més del 50% de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques: +5%.
 • Inversions col·lectives. Només s’aplicarà si més del 50% de la inversió subvencionable és col·lectiva en els àmbits i costos establerts: +10%.
 • Inversions relacionades amb ajuts agroambientals, sempre que suposin més del 50% de les inversió subvencionable

Justificació de l’ajut

Executades les inversions es tramita la sol·licitud de pagament que cal acompanyar de la següent documentació necessària per la certificació i pagament de l’ajut:

 • Factures originals dels pagaments realitzats, adjuntant els documents acreditatius del pagament, sigui xec bancari, transferència o altres de valor probatori equivalent amb el corresponent extracte bancari del compte, on s’acrediti la realització dels pagaments.
 • Còpia de la llicència municipal d’obres expedida i liquidada d’acord amb el cost d’execució d’obra sol·licitada o bé certificat de l’ajuntament, acreditatiu de la seva exempció, quan escaigui.
 • En cas d’ampliació o nova activitat, quan s’escaigui, còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental definitiva.
 • En cas de formalitzar préstec, còpia de la pòlissa del préstec, sota el conveni entre el DARP, l’Institut Català de Finances (ICF) i les entitats adherides.
 • Nota simple actualitzada del Registre de la propietat o sol·licitud a aquest, per acreditar la condició de propietari o propietària dels béns inventariables susceptibles de ser inscrits en aquest Registre, en els quals s’ha efectuat l’actuació o inversió, i on consti que el bé queda afectat per la subvenció per un període de cinc anys, comptats a partir de la data de certificació de l’ajut, i l’import de la subvenció concedida. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant cinc anys.
 • En cas de sol·licitar ajut per a actuacions en béns immobles i no ser propietari, còpia del contracte d’arrendament liquidat, o bé còpia del contracte de masoveria liquidat, o bé còpia del contracte de cessió d’ús liquidat, amb una durada mínima corresponent a la durada dels compromisos assumits.
 • Altre documentació: si escau es pot indicar a l’apartat descripció de la inversió.

  Pots consultar tota aquesta informció visitant el web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Vols que et donem un cop de mà i fem del teu projecte d’energia solar una realitat? Contacta ara amb nosaltres!


  La comunicació enviada serà incorporada a un fitxer del que és responsable NUCLI SOLAR PLUS, S.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per tractar les seves dades per poder atendre la seva petició, sempre d'acord al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD), de la Llei Orgànica de 5 de desembre (LOPDGDD) i altres normatives legals vigents en matèria de protecció de dades personals sobre protecció de dades. Les seves dades mai no es comunicaran a tercers excepte per obligació legal i es mantindran sempre i quan no ens demani la seva cancel·lació. En qualsevol moment pots exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i oposició o si procedeix, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-ho per escrit tot indicant les seves dades personals a NUCLI SOLAR PLUS, S.L., Ctra. de Palamós, 116, 17460 Celrà (Girona) o mitjançant correu electronic a rgpd@nuclisolar.com.

  WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner